دانلود کتاب معمای هویدا عباس میلانی pdf

معرفی کتاب:(معمای هویدا)
 توجه:متن توضیحات زیربازنویسی شده

(معمای هویدا)اینکه احد از نخست وزیران رژیم پهلوی شیفته ی ادبیات بود و خواننده پر و پا قرص شاعران بزرگ فرانسوی به آمار می رفت ،(معمای هویدا) اینکه هویدا علاقه ی خاصی به جمع های روشنفکری داشت : راستگو هدایت ،(معمای هویدا) راستگو چوبک و ابراهیم گلستان از رفقا نزدیکش بودند ،(معمای هویدا) کل و کل نشان می دهد که او کس خاصی بود. ااگرر چه ااین خااص بودن باا اانگِ همجنس گرراایی و بهایای…

جزئیات بیشتر / دانلود